FANDOM


TemaEdit

  • "Mga pagsubok lamang 'yan wag mong itigil ang laban."

Ipinararating ng kwento na kailangan nating ipagpatuloy at ipaglaban ang sa kung ano para sa atin ang tama at nararapat. Sa kweto'y makikitang kahit may pagaalinlangan ang babae sa kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kaniyang dinadalang bata ay 'di pa rin niya binitiwan ang kaniyang paniniwala sa kung ano ang tama. Kumatig siya sa tam kahit na tila ilaw na lamang mula sa umaandap-andap na kandila ang kaniyang pagasa.

PaksaEdit

  • Women Empowerment

Sa kwento'y babaeng nawawalan na ng pag-asa ang sentrong paksa. Sa huli'y napagtagumpayan niyang gawin ang sa kung ano para sa kanyan ang mas tama. Ipinagpatuloy niya ang pagdadala sa bata. Malinaw na mensahe ito para sa ibang kababaihan na ipaglaban nila ang kung ano sa paniniwala nila ang tama.

  • Aborsyon

Malinaw na ipinaparating ng maikling kwento ang tindig nito ukol sa paksang ito. May tunggalianng panloob na nagyari rito, matinding tunggaliang panloob. Hindi na inilagay bilang sentrong argumento ang sa aspektong pangkalusugan ng idudulot ng aborsyon, marahil nga'y hindi na kailangan ng maraming salita kapag buhay ang nakasalalay.